dao tao wordpress da nang

Jquery Bài 2

Isotope (http://isotope.metafizzy.co/) Tham khảo section portfolio phần filter http://corpthemes.com/html/f&o/ section ( Our Practice Areas ) Imagesloaded (http://imagesloaded.desandro.com/) Flexslider (http://flexslider.woothemes.com) Tham khảo owl.carousel (http://owlgraphic.com/owlcarousel/) Parallax (http://www.ianlunn.co.uk/plugins/jquery-parallax/) Gmap3 (http://gmap3.net) Countdown (http://hilios.github.io/jQuery.countdown/) WayPoints (http://imakewebthings.com/jquery-waypoints/) Easing (http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery/easing/) mCustomScrollbar (https://github.com/malihu/malihu-custom-scrollbar-plugin/)

dao tao wordpress da nang

Jquery Bài 1

Include jquery vào Template Thực hành viết hàm jquery xử lý các mục bên dưới Làm quen với selector element bằng jquery https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp select chính nó, slector div cùng cấp, slector div cha, selector div con tìm kiếm một element nào đó Sự kiện trong jquery https://freetuts.net/su-kien-trong-jquery-jquery-event-582.html jQuery Attributes add class, remove class … Dùng jquery insert Xem tiếp…