Jquery Bài 1

 1. Include jquery vào Template
 2. Thực hành viết hàm jquery xử lý các mục bên dưới
 3. Làm quen với selector element bằng jquery https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp select chính nó, slector div cùng cấp, slector div cha, selector div con tìm kiếm một element nào đó
 4. Sự kiện trong jquery https://freetuts.net/su-kien-trong-jquery-jquery-event-582.html
 5. jQuery Attributes add class, remove class …
 6. Dùng jquery insert before after các element HTML .prepend() .insertBefore() .append()
 7. Một số hàm thông dụng get width get height scroll
 8. Bài tập 1 tự viết hàm xử lý head fix khi chúng ta scroll website lên độ cao 500px thì header sẽ được giữ cố định fixed và thay đổi background ( xử lý hoàn hảo ) tham khảo https://bigspotteddog.github.io/ScrollToFixed/
 9. Bài tập 2 viết chương trình tạo ra tab tương tự http://daotaowordpress.vn/huong-dan-tao-contents-tabs-bang-jquery/
 10. http://daotaowordpress.vn/huong-dan-tao-accordion-don-gian-voi-jquery/
 11. http://daotaowordpress.vn/huong-dan-tao-nut-go-top-bang-jquery/
 12. http://daotaowordpress.vn/huong-dan-tao-menu-responsive/
 13. http://daotaowordpress.vn/huong-dan-tao-slider-don-gian-bang-jquery/

Luôn luôn chia sẻ, đam mê Lập trình và SEO. "Cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên".