Jquery Bài 2

  1. Isotope (http://isotope.metafizzy.co/) Tham khảo section portfolio phần filter http://corpthemes.com/html/f&o/ section ( Our Practice Areas )
  2. Imagesloaded (http://imagesloaded.desandro.com/)
  3. Flexslider (http://flexslider.woothemes.com) Tham khảo
  4. owl.carousel (http://owlgraphic.com/owlcarousel/)
  5. Parallax (http://www.ianlunn.co.uk/plugins/jquery-parallax/)
  6. Gmap3 (http://gmap3.net)
  7. Countdown (http://hilios.github.io/jQuery.countdown/)
  8. WayPoints (http://imakewebthings.com/jquery-waypoints/)
  9. Easing (http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery/easing/)
  10. mCustomScrollbar (https://github.com/malihu/malihu-custom-scrollbar-plugin/)

Luôn luôn chia sẻ, đam mê Lập trình và SEO. "Cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên".

Gửi bình luận của bạn: